(English below)
Në botën e wikipedias, numri i femrave që kontribuojnë në Wikipedia është shumë më i vogël se numri i meshkujve. Për shembull, të dhënat nga Wikipedias në gjuhën angleze, e cila është edhe një nga më të mëdhatë, tregonë se vetëm ~ 12% e redaktorëve janë femra. Për Wikipedia-t në gjuhë të tjera zakonisht nuk ka asnjë të dhënë specifike, por vlerësimet tregojnë që përqindja është edhe më e vogël. Hendeku gjinor është i pranishëm në dy mënyra: në kuptimin e përmbajtjes në Wikipedia, dhe gjithashtu në kuptimin e njerëzve të cilët janë duke redaktimi atë. Kjo situatë duket dhe në Wikipedian në çdo gjuhë të Ballkanit dhe në rajon.
Duke marrë parasysh çfarë është thënë më lart, Wiki Women Camp është menduar të edukojë dhe të inkurajojë femrat për të redaktuar Wikipedia në mënyrë që ata të munden më vonë të kontribuojnë në gjuhën e tyre.
Wiki Women Camp ka për qëllim të punuar për të tejkaluar këtë hendek gjinor në Wikipedia në gjuhën serbe dhe shqipe dhe për të bërë lidhje të forta brenda rajonit. Gjatë kampin ne do të fokusohemi në bisedimet rreth situatës aktuale, ne do të ndajnë përvojat nga komunitetet tona lokale dhe së bashku të sugjerojnë mënyrat e zvogëlimit të hendekut gjinor.
Ky aktivitet organizohet nga Wikimedia Serbia (Викимедија Србије), Open Labs dhe FLOSSK
Për të qenë pjesë e këtij aktiviteti nuk duhet domosdoshmerisht të keni njohuri rreth editimit të Wikipedias. Për të aplikuar ju lutem plotësoni formularin ketu:
APLIKO: https://docs.google.com/forms/d/1_Z2U8f-8yjaH8sduIxTk5oAu2rwcMuVrzboVlwwSq0E/viewform
Website:
http://fem.wikimedia.rs/Camp?uselang=en
Wiki Women Camp
ENGLISH
In the wiki world, it is well known that the number of women who contribute to Wikipedia is much smaller than the number of men. For example, the data from the English Wikipedia, which is also the biggest one, are showing that just ~12% of editors are women. For Wikipedia on other languages we usually don’t have any specific data, but the estimations are that that percent is even smaller. The gender gap is present in two ways: in the sense of content on Wikipedia, and also in the sense of people who are editing it. This situation is very expressed and mutual to Wikipedias in every language from the Balkans and the region.
Considering what is said above, Wiki Women Camp is supposed to educate and encourage women to edit Wikipedia so they could later contribute in their own language. We aim to work on overcoming the gender gap on Wikipedia in Serbian and Albanian languages and to make stronger connections within the region. During the Camp we will be focusing on the talks about the current situation, we will share the experiences from our own local communities and together suggest the ways of reducing the gender gap.
This activity is organized by Wikimedia Serbia (Викимедија Србије), Open Labs and FLOSSK.
To be part of this activity, not necessarily should you be skilled on editing Wikipedia. To apply, please fill up the following form:https://docs.google.com/forms/d/1_Z2U8f-8yjaH8sduIxTk5oAu2rwcMuVrzboVlwwSq0E/viewform
Website:
http://fem.wikimedia.rs/Camp?uselang=en